Vodnář - horoskop a drahé kameny

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU A JEJICH DRAHÉ KAMENY

 

VODNÁŘ  21.1. – 19.2.   Planeta: Uran    Element: vzduch

 

Zrozenec znamení Vodnáře by nejraději nechal za sebou všechny omezující vztahy a pronikal do neustále nových, neznámých prostorů života. Osvobozen od zemské tíže by se chtěl svobodně vznést do vzduchu do takové výše, z níž dospěje k poznání, že my všichni jsme částí jednoho obrovského celku. Tak se mu daří překonávat vzdálenost mezi osobními a všeobecnými, univerzálními zájmy.

Poznáváme v něm obnovitele, který proráží příliš těsné struktury všeho obvyklého a připravuje cestu k lepšímu a svobodnějšímu životu v lidštější společnosti. Pod jeho vlivem se uskutečňuje převrat technického, politického a ideologického charakteru. Někdy působí jako objevitel, reformátor či volnomyšlenkář, předbíhající svou dobu a dávající podnět ke změnám. Spojení duševního a pracovního úsilí v kolektivu za účelem uskutečňování myšlenek, zaměřených do budoucna, se rozvíjí optimálně právě ve znamení Vodnáře.

V osobním životě usilují Vodnáři o co největší svobodu a nezávislost. Ve své samostatnosti se chtějí nad věci povznést, zůstat do nich nezapleteni, ale přesto s nimi neztratit spojení. Vedou svůj vlastní, individuální způsob života a málo se starají o konvence. Mají živelného, originálního a čilého ducha a své bližní překvapují stále novými myšlenkami a intuitivními poznatky, jejichž přesností bývají často sami překvapeni.

Vodnář se velmi rád seznamuje s lidmi a vyměňuje si s nimi myšlenky. Je otevřený a tolerantní a lidem jde vstříc s nezaujatou intuitivní nefalšovaností. Značnou část svého času věnuje osvětě a pomoci svým bližním. Jeho soucit a přátelskost jsou nadosobní, založené na lidskosti a tolerantnosti. Rád pracuje ve skupině lidí, uskutečňujících nějaký ideál. Někdy se přidává k novému náboženství, jež velkou část lidstva naplňuje novou životní silou.

Zrozenci tohoto znamení však musí dávat pozor, aby se svými sny a ideály příliš nevzdálili skutečnosti. Často jim také připadá těžké rozhodnout se pro jednu z tisíce myšlenek, táhnoucích jejich hlavou a dotáhnout ji až k úplnému uskutečnění. Především se tedy musejí smířit s hranicemi vnější reality, aniž by se přitom vzdali své duševní svobody. Jestliže nezanedbávají kvůli svým velkým ideálům každodenní povinnosti, vyvíjí se jejich život harmonicky.

Silná potřeba nezávislosti a svobody a pocit vlastní výjimečnosti někdy snižují Vodnářovu schopnost navazovat mezilidské vztahy. Proto se může dostat i do izolace, na okraj lidské společnosti, a svou samotu si pak zdůvodňuje nepochopením okolí. Jeho touha povznést se nad vlastní problémy je pak příčinou neschopnosti přiznat si skutečné důvody všech těžkostí. Vodnář tedy musí dospět k poznání, že opravdové svobody lze dosáhnout jen přizná-li si tyto problémy a bude je řešit. Přeceňováním svých intelektuálních vloh nezřídka znemožňuje rozvoj vlastní intuice. Vodnář by se měl učit zaposlouchat se nepředpojatě do vlastního nitra a důvěřovat svým intuitivním schopnostem.

Rozvíjí-li Vodnář všechny klady tohoto znamení, je s to pronikat vše svou intuicí, čerpat dary ducha z pramenů univerzálního poznání a zásobovat lidstvo životadárnou vodou. Jako posel a poslanec nové epochy přináší na Zem lásku a moudrost.

 

DRAHÉ KAMENY ZROZENCE VE ZNAMENÍ VODNÁŘE

 

TYRKYS propůjčuje Vodnáři inspiraci a zároveň klid a sílu, aby mohl uskutečňovat své úkoly, sloužící prospěchu lidstva. Uvádí do souladu jeho duchovní poznatky s omezenými možnostmi materiálního světa. Vedle toho ho chrání před nežádoucími vlivy, bránícími mu rozpoznat a realizovat pravou podstatu jeho bytosti.

 

CHRYZOKOL pomáhá Vodnáři uchovat si myšlenkovou nezávislost a svobodu i v podmínách všedního života. Umožňuje mu najít smysl povinností, nutných pro jeho všestranný růst a být pak s to plnit je s radostí. Tím, že mu daruje schopnost vcítit se do potřeb svých bližních, vnáší tento kámen do vztahů k nim větší soulad. Nechává ho také čerpat sílu a mír z přírody.

 

OPÁL prohlubuje Vodnářovu radost z proměnlivé pestrosti života, z nových podnětů a zkušeností. Zároveň mu pomáhá zaměřit pozornost od povrchu věcí do jejich hloubky a najít sílu světla, která se ve všem skrývá. Podněcuje ho také k pronikání do neznámých oblastí vlastní osobnosti a jejich zkoumání.

 

MODRÝ TOPAZ umožňuje Vodnáři vzdát se příliš těsných struktur v jeho pocitech a myšlení, osvobodit se od nich a otevřít se duchovnímu poznání a vnitřní inspiraci.

 

AKVAMARÍN harmonizuje Vodnářův vztah k jádru jeho bytosti. Činí jeho ducha i duši čistou a jasnou, dává mu pocit nekonečna a svobody, najde-li přístup k intuitivnímu vědění, lásce a pravdě, skrytých v hloubi jeho bytosti. S pomocí akvamarínu nachází Vodnář spojení se svým vyšším „já“, aby pak mohl přijímat jeho moudrost a lásku. Také zlepšuje jeho možnosti vyjádřit otevřeně a svobodně své poznatky a dát je dál. 

 

SVĚTLE MODRÝ FLUORIT podporuje Vodnářovu zvláštní schopnost pojímat události a projevy života jako „tanec energií“. Pod jeho vlivem nachází přístup k vyšší pravdě a akceptuje platnost svého intuitivního vnímání. Také Vodnář lépe rozeznává, kdy jeho myšlenky skutečně odrážejí univerzální pravdu a kdy jsou jen výrazem jeho nevědomého strachu a přání.

 

SVĚTLE MODRÝ SAFÍR posiluje Vodnářovu ochotu podřídit se vedení bytostí a vímat poselství svého vyššího „Já“. Safír učí Vodnáře rozpoznat, které z jeho myšlenek jsou hodny realizace, v čem spočívá jeho osobní úkol a po které duchovní stezce se má vydat. Daruje mu na tuto cestu jasnou mysl a doprovází ho k dokonalosti. V případě pochybnosti může Vodnář přímo tento kámen požádat o naznačení směru, jímž by se měl dát.