Symboly reiki - 1. díl

Symboly reiki

 

Jakmile obdržíte při zasvěcení do reiki II. symboly vizuálně, stanou se součástí vašich léčebných procedur i sebeléčení a základem léčení na dálku. Při přímém léčení můžete přiložit své ruce na sebe nebo na člověka, jehož léčíte. Při léčení na dálku nemusí být léčená osoba či zvíře fyzicky přítomna. Při přímém léčení přidáte k léčení symboly tak, že si je prostě vizualizujete (představíte si, že jsou přítomny). Udržujte je v mysli a ony se aktivují. Před začátkem léčení či léčebné pozice je můžete nakreslit rukou ve vzduchu, nakreslit je na nebo nad tělem léčeného nebo jazykem na patře svých úst. Tímto způsobem je používejte k přímému léčení; informace o léčení na dálku jsou v příští kapitole.

První z těchto symbolů je Čo-Ku-Rei, jehož účelem je zvýšit sílu léčivé energie. V reiki je znám jako „světelný spínač“. Dříve jsem přirovnávala reiki k elektřině. Když přiložíte ruce k léčení, je rozsvíceno. Když k tomu přidáte Čo-Ku-Rei, světlo se rozjasní z 50W žárovky na 500W. Reiki II jako celek zvýší vaši léčivou sílu ze 110V na 220V a reiki III učiní ze střídavého proudu proud stejnosměrný.

Vizualizací symbolu Čo-Ku-Rei se vaše schopnost vést energii reiki mnohonásobně zvýší. Budete ho pravděpodobně používat při každém léčení. Čo-Ku-Rei soustředí veškerou energii do jednoho bodu svoláváním veškeré božské léčivé energie. Tvar spirály a mostu tohoto symbolu je schématem Labyrintu, místa zasvěcování ve starověkém chrámu Boha v paláci Knossos na Krétě. V archeologii této planety představuje spirála vždy energii Boha.

Šipky a světlejší čáry na nákresech symbolů ukazují, jakým způsobem se kreslí. Symboly je nutno si zapamatovat a musíte je umět nakreslit naprosto přesně. Mě učili kreslit symbol Čo-Ku-Rei ve směru hodinových ručiček, zleva doprava, zatímco při tradičním zasvěcování se kreslí proti směru hodinových ručiček. Zkoušela jsem to oběma směry a spolu se mnou to zkoušeli i mnozí moji studenti a ti se mnou souhlasí, že Čo-Ku-Rei nakreslené ve směru hodinových ručiček energii zesiluje, což je účelem tohoto symbolu. Jestliže je nakreslené proti směru hodinových ručiček, tak energii nezesiluje.

Při kterékoli metafyzické nebo energetické práci, včetně wiccy, je na severní polokouli pohyb ve směru hodinových ručiček směrem invokace a zintenzivnění a proti směru hodinových ručiček oslabení a rozptýlení. Na jižní polokouli je tomu naopak. Rozhodující je tu však záměr. Vyzkoušejte si oba způsoby a vyberte si. Pokud sami zjistíte, že jeden či druhý způsob energii zesiluje, používejte ho, neboť zesilování energie je funkcí tohoto symbolu. Zvolte si jeden způsob a používejte ho trvale.

Já jsem byla vedena k používání tohoto symbolu proti směruhodinových ručiček pouze jedenkrát. V té době jsem léčila ženu, která měla břišní nádor. Přestože jsem jako obvykle používala Čo-Ku-Rei po celou dobu léčení ve směru hodinových ručiček, když byly moje ruce nad nádorem, byla jsem náhle vedena je nakreslit v protisměru. Jelikož tento směr zprava doleva znamená rozptýlení, dávalo to smysl. Pouze velmi zřídka a v podobných situacích používám tento symbol „pozpátku“. Při práci se symboly je nesmírně důležitý váš úmysl; jestliže požadujete zesílení, symbol vám zesílení poskytne bez ohledu na to, kterým směrem ho nakreslíte. Zdvojené Čo-Ku-Rei, kdy každé nakreslíme jiným směrem, se používá k manifestování – o tom se dovíme více v příští kapitole.

 

Dalším symbolem je Si-Hi-Ki a tento symbol je tradičně určen k emočnímu léčení. Mě učili používat ho specificky pouze tehdy, když je léčený člověk rozčilený, silně rozrušený nebo jinak emočně podrážděný, ale v žádném jiném případě. Byl mi definován jako „Setkání Boha s člověkem“, což poněkud uráží můj feminismus. Proč ne „Setkání Bohyně se ženou?“ nebo „Božství a lidé“? Jiná definice by mohla být: „Jak nahoře tak dole“. Tento symbol vnáší božství do lidského energetického modelu a vyrovnává vyšší čakry.

Je zajímavé, že jsem se setkala s méně variacemi a verzemi symbolu Si-Hi-Ki než jiných symbolů. Existuje pouze jediný alternativní způsob kreslení tohoto symbolu, který ho prodlužuje. Ačkoli jeho různých verzí je méně, pokud jde o užití, názory se tu více rozcházejí. Podle tradičního učení reiki slouží jak k léčení na mentální úrovni, tak i k léčení emočnímu, ale já se domnívám, že je to omyl. Je to Hon-Ša-Že-Šo-Nen, které se zaměřuje na mentální tělo. V dalších kapitolách této knihy naleznete o jednotlivých symbolech více materiálu, kde tento rozdíl bude patrný zřetelněji.

 

Čím víc léčím, tím jasněji vnímám, jak každé onemocnění, jež se projeví na fyzické úrovni, má svůj emoční koordinátor. Ať už je tomu tak, že prvotní příčinou nemoci je určitý emoční stav čo prožité trauma, jak postulují Louise Hayová a Alice Steadmanová, anebo zda onemocnění samotné vyvolává příslušné emoce a stav mysli, je podružné. Podstatné je, že nemoc a bolestné emoce jdou ruku v ruce a léčení nemoci znamená rovněž léčení emocí s ní spjatých. Lidský život je plný emoční bolesti, a ať už lidé prožívají velká či malá traumata, většinou dostávají od života lekci, že projevovat své city navenek je nežádoucí. Místo toho, aby si dopřáli svoji bolest procítit a poté ji uvolnit, jejich emoce zůstanou vězet uvnitř. A když bolest zůstává uvnitř a nenachází volný průchod, projeví se jako fyzické onemocnění.

Energie reiki proudí tam, kde je jí třeba, na každou úroveň fyzického, emočního, mentálního a duchovního těla. Užitím Si-Hi-Ki oslovíme specificky emoční aspekt onemocnění, a to je často klíčem k vyléčení. Bolestné emoce či trauma, které byly uvězněny uvnitř, vyplavou na povrch. Pacient se znovu dostává do kontaktu se svojí bolestí dostatečně dlouho na to, aby ji mohl plně prožít a poté uvolnit. Když emoce z těla odejde, zmizí i fyzické příznaky. Hněv, frustrace, strach, žal a pocit osamění jsou častější příčinou lidského stonání než jakékoliv bakterie, viry či selhání některého z orgánů. Maje toto na paměti, používám Si-Hi-Ki při většině léčení.

Stejně tak jako u lidí i u zvířat je nemoc vnějším projevem emocí, které nedokáží uvolnit jiným způsobem. Cítí a prožívají stejně emoce jako my, lidé. Naši zvířecí společníci jsou náchylnější k frustraci a strachu. U psa nebo kočky, které cítí ke svému pánovi obzvláště silné pouto, se mohou projevit příznaky jeho vlastního onemocnění či projevy stejných emocí, kdy se zvíře za svého pána vlastně obětuje. Berou na sebe práci očišťování svých majitelů a jejich domovů od rušivé energie. Prožívá-li rodina krizi, zvíře to může silně ovlivnit a nemusí být v jeho silách tuto negativitu transformovat. Si-Hi-Ki je stejně tak blahodárné k léčení emoční bolesti zvířat jako lidí. Tím, že ji tak účinně uvolňuje, může se nemoc vyléčit.

Si-Hi-Ki má i další použití při léčení i mimo ně. Lze je invokovat k ochraně a očistě od negativní energie, k uvolnění duchů připoutaných k pozemským záležitostem a ke střežení místnosti před negativními emocemi, nemocemi a bytostmi. Tato použití Si-Hi-Ki mne nikdo neučil a domnívám se, že již nejsou obecně známa. Jedná se o další špetku informací, jímž možná hrozí věčné zapomnění. V následující kapitole hovořím více o tom, jak Si-Hi-Ki k těmto i jiným účelům používat. V tomto úvodu k symbolům reiki jsem se zaměřila na jejich základní použití při léčení přikládáním rukou, jak je již znáte u kapitoly o reiki I. V tomto kontextu používám Si-Hi-Ki při většině léčení, jako pomoci k uvolnění emočního původu onemocnění.

Když člověk začně své emoce uvolňovat, je Si-Hi-Ki velice důležité. Snaží-li se dát svým emocím volný průchod, ale zdá se, že není schopen mluvit ani plakat, tento symbol mu to usnadní. Použít Si-Hi-Ki můžete tak, že je vizualizujete, odříkáváte si v duchu jeho název, kreslíte si jeho symbolem jazykem na patře úst nebo je kreslíte rukou ve vzduchu nad tělem léčeného. Víte-li předem, že součástí léčení bude třeba oslavit především emoční záležitosti, můžete Si-Hi-Ki nakreslit na počátku léčebné procedury na korunní čakru léčeného.

Invokace Si-Hi-Ki zaměřuje léčivou energii do emočního těla a posiluje její účinky. Pomáhá léčenému oslovit emoce týkající se specificky daného problému a co možná nejsnadněji a nejrychleji je uvolnit. Použijte tohoto symbolu jedenkrát při zahájení léčení a/nebo v okamžiku, kdy pocítíte, že je ho třeba. Pokud vám vaše intuice Si-Hi-Ki vůbec nepřipomene, předpokládejte, že není v daném případě vyžadováno.

Ve své knize The Challenge to Teach Reiki (New Dimensions, 1992), A. J. Mackenzie Clay zveřejňuje Si-Hi-Ki zřejmě poprvé. Jeho nákres odpovídá vizuální interpretaci, kterou učili mne. Clay Označuje Si-Hi-Ki za  „aktivaci Zdroje uvnitř nás“. Říká o něm rovněž, že probouzí a pročišťuje energii kundalini, přehodnocuje a mění naše programování a podvědomě léčí spojitost mysli a těla. Ve své následující knize o reiki One Step Forward for Reiki představuje Clay tento symbol spárovaný, tedy dva symboly Si-Hi-Ki proti sobě a vertikálně obrácené. Domnívá se, že takto použité Si-Hi-Ki integruje levou a pravou hemisféru mozku.

V knize A. J. Mackenzie Claye The Challenge to Teach Reiki je nakreslena i další verze Hon-Ša-Že-Šo-Nen. Tento symbol má ze všech symbolů reiki nejvíce různých verzí a variací, snad proto, že je tak složitý k zapamatování a nakreslení. Stejně tak jako ostatní symboly je uveden v japonštině. Hon-Ša-Že-Šo-Nen se objevuje ve tvaru vysoké pyramidy a připomíná lidské tělo. V angličtině je rovněž znám pod názvem „The Pagoda“, ale přesněji je pravděpodobně starší název „Stupa“, což je z tantrického buddhismu pocházející prezentace čaker nebo pěti elementů ve tvaru sochy či budovy. Dověděla jsem se, že tento symbol se překládá do slov, která znamenají „Žádná mimulost, žádná přítomnost, žádná budoucnost“.

Většina léčitelů se dozví pouze tolik, že se ho používá k léčení na dálku. To je pravda, ale je to pouze elementární informace k užívání tohoto nesmírně účinného energetického klíče. Hon-Ša-Že-Šo-Nen přenáší energii na dálku v prostoru a čase.

Pokračování příště.

 

Velmi ráda Vás zasvětím do reiki Mistra Mikao Usuiho i do dalších krásných energetických systémů.

Více informací naleznete zde.


 

 Zdroj: Kniha: Diane Stein  Průvodce reiki
  Knihu pro Vás rádi obstarají v osvědčeném, solidním a oblíbeném knihkupectví ZDE, spolu s milým dárkem pro Vás při každém nákupu