Význam symbolů Reiki a manter - 1.díl

Vybuduj si osobní vztah k symbolům a mantrám

 

Vědomým zacházením se symboly a mantrami si k nim velmi brzy vytvoříme osobní vztah. Budeme pak stále lépe pociťovat a prožívat jejich kvality. Vedle technických znalostí o jejich funkci a jejich místě v systému Reiki je tato vědomá práce důležitým klíčem k zásadnímu duchovnímu významu těchto nástrojů. Při každém použití tak nebudou plnit pouze svou funkci, ale budou také přivolávat přidružené duchy (jako jsou například andělé, božstva, silová zvířata, elfové, víly) na pomoc tomu, kdo Reiki používá, aby zvýšili jeho vibrace a posílili jeho intuici. Tím způsobem nás znaky učí, i když náš rozum se to zdráhá pochopit, že efektivní rozvoj osobnosti je možno zajistit pouze a jen zkušenostmi.

 

Význam symbolů Reiki a manter

 

Následující odstavce by nám měly pomoci lépe pochopit různé funkce a místo symbolů a manter v systému Reiki. Je důležité zabývat se jimi zcela jasně a bez pochybností. Pouze tak mohou natrvalo rozvinout svou plnou sílu a dá se s nimi pracovat účelně a tvořivě. K lepšímu rozlišení používám k označení symbolů počáteční písmena jejich manter, která jsou všem zasvěceným notoricky známa.

V zásadě platí: Symboly jsou kresleny zasvěcenou rukou (to je obvykle ta manuálně zručnější, tedy ta s lépe vyvinutým kinetickým citem) nebo mentálně. Přitom se třikrát tiše nebo v duchu zopakuje příslušná mantra.

Hned po zasvěcení na 2. stupeň je možno používat ostatní symboly buďto samostatně nebo jen společně se symbolem CR  (symbol síly a ochrany). V případě pochybnosti je možno zeptat se mistra Reiki, který provedl zasvěcení, zda předává symboly 2. stupně Reiki vždy společně se symbolem CR nebo zda je při zasvěcení předává jednotlivě. Pokud se CR používá u všech technik společně s ostatními symboly, je v každém případě zaručena plná funkčnost. CR se používá, s výjimkou některých případů, při kterých se používá mistrovský symbol, téměř vždy po ostatních symbolech. Materializující CR se zesiluje účinek všech ostatních symbolů Reiki. Proto by se měl používat vždy, aby posílil účinek právě prováděné práce s energií Reiki.

Při popisování symbolů se v prvé řadě budu věnovat jejich praktickému použití a důležitým informacím pro osobní cestu Reiki. Pouze se dotknu příběhů a mytologického pozadí, protože rámec tohoto tématu je i tak rozsáhlý.

 

Transpersonální kontaktní (dálkový) symbol „HS“

 

Funkce: HS slouží k napojení na světelnou úroveň vyššího Já. Každý člověk má tři archetypální dílčí osobnosti: Vnitřní dítě, tělesné vědomí, kompetentní ve věci vitálních pocitů, paměti s výjimkou krátkodobé paměti, naší životní síly a pudu sebezáchovy, jakož i praktických duchovních schopnostech (mimosmyslového vnímání, schopnosti práce s energií) a kontakt s vyšším já. Vnitřní dítě „myslí“ prostřednictvím asociačních řetězců, aktuálních pocitů, symbolů a vzorců. Vyšší já hlídá životní cestu příslušné osoby; nalezneme je daleko od prostoru a času ve světelných světech jemnohmotných bytostí. Udržuje spojení s akášickou kronikou. Střední já je naším běžným denním vědomím. Vyhodnocuje informace, přicházející z našich pěti „vstupních“ smyslů (zrak, sluch, hmat, čich a chuť), organizuje zvyky (rutinní postup v každé potřebné oblasti) a věcné, logické myšlení. Většina lidí pociťuje toto střední já jako „Já“.

Prostorem a časem zde nemyslím ony neměnné konstanty, známé z materiální úrovně. Poměry jsou na úrovni vyššího já uspořádány silnějšími nebo slabšími rezonancemi, v návaznosti na duchovní, procesní propojení smyslů mezi bytostí a ostatními strukturami bytí. Pokud tedy existuje velká podobnost mezi druhem a cestou dvou bytostí, způsobem, jakým získávají ve svém životě zkušenosti a/nebo mezi základními tématy jejich zkušeností, sblíží se a zůstávají spolu po dobu, po kterou jejich procesy získávání zkušeností vykazují tyto shodné kvality. Vzdálenosti, minulost, přítomnost a budoucnost, to zde nejsou žádná témata. Tím je umožněna práce na dálku, mentální kontakty s dalšími bytostmi, duchy a silovými body. Jsou možné i kontakty s více přijímajícími najednou nebo časově posunuté vnímání a vysílání Reiki.

Spojení je oboustranné. To znamená, že kromě Reiki proudí sem a tam rovněž informace a pravé duchovní síly.

 

Výklad vnitřního smyslu:

 

a. „vytvářím kontakt na úrovni vyššího já“ nebo také

b. „Buddha ve mně se spojuje s Buddhou v tobě“.

c. HS symbolicky představuje Buddhovo vědomí, tedy schopnost osvícení bytosti rozprostřít svého ducha za hranice osobní struktury, rozprostřít ho za čas i prostor. Buddhovo vědomí obsahuje vše a neztotožňuje se s ničím. Ego je v něm transformováno do podoby opravdové vůle boží, která svými rozhodnutími nezadržitelně podporuje proces života. Díky těmto vlastnostem HS je přenos životu nepřátelských, zlovolných a tedy destruktivních energií zcela nemožný. V Buddhově vědomí nezbývá pro zlo místo. Duchovní energie a informace se však mohou svobodně pohybovat sem a tam. Tak slouží HS napříkald v Rainbow-Reiki jako jeden z významných nástrojů k přípravě esencí Reiki a k dálkovým astrálním vjemům a rovněž k navázání kontaktu s duchy a se světelnými světy všeobecně.

 

Symbol HS je čínsko-japonským písemným znakem, který je v každém příslušném lexikonu uveden v jednotlivých částech (slabikách), ze kterých je složen. Posvátné symboly však mají více možných výkladů, a to nejen v Japonsku. Některé překlady musí být proto konzultovány se specializovanými buddhistickými díly, které nelze nalézt v univerzitních knihovnách s fakultami japanologie.

Význam pro osobní a duchovní cestu praktikanta Reiki: Kdo je zasvěcen na tento symbol a mantru a pravidelně s nimi pracuje, s plnou pozorností, respektem a s plnou vážností, dočká se rozšíření svého vědomí a získává možnost transformace svého ega. Pomocí určitých technik Reiki je možno tento proces  urychlit a zesílit.

HS se používá vždy společně se symbolem CR, aby pracoval efektivněji.

Některé techniky Reiki, při kterých se využívá symbol HS:

Dálkové působení, čištění místností, Reiki-sprcha, práce se silovými body (misty s mocnou energií), jemnohmotná komunikace, reiki-channeling, astrální cestování, příprava esencí Reiki, cestování v čase, čištění karmy, kontakty s vyšším já a s vnitřním dítětem.

Pokračování příště

 

Zdroj: Kniha: Velká kniha reiki  Walter Lübeck

 

 Knihu pro Vás rádi obstarají v osvědčeném, solidním a oblíbeném knihkupectví ZDE, spolu s milým dárkem pro Vás při každém nákupu